DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty - NR 174 2005

21,60 PLN Zamów

ISSN 1644-3985
 

Spis treści


PRACE NAUKOWE 
 
Mariusz Stolarski, Hanna Wróblewska, Wojciech Cichy, Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski: 
Skład chemiczny oraz wartość opałowa drewna wierzby krzewiastej, pozyskanego z gruntów ornych 
5
Marek Juszczak: 
Badania laboratoryjne termicznej utylizacji odpadów drewna sosnowego w kotle grzewczym (ang.)
17
Mariusz Jóźwiak, Stanisław Proszyk, Witold Jabłoński:
Oddziaływanie mocznika na przebieg procesu utwardzania i stopień usieciowania klejowych żywic meleminowo-mocznikowo-formaldehydowych
31 
Vadim Grigorievich Ulasovec: 
Wydajność materiałowa tarcicy obrzynanej z tarcicy nieobrzynanej przy zastosowaniu różnych metod przecierania kłód (ang.)
41 

DONIESIENIA
 
Władysław Strykowski, Anna Lewandowska, Andrzej Noskowiak, Zofia Wawrzynkiewicz: 
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) w przemyśle drzewnym – możliwości i wyzwania
55
Sergiusz Subocz: 
Charakterystyka zasobów leśnych Białorusi
67

KOMUNIKATY
 
Przemysław Gaca: 
10. Międzynarodowa Konferencja “Indoor air 2005”
75
 

 

Streszczenia 

 

PRACE NAUKOWE

Mariusz Stolarski, Hanna Wróblewska, Wojciech Cichy, Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski: 
Skład chemiczny oraz wartość opałowa drewna wierzby krzewiastej, pozyskanego z gruntów ornych
  

Na podstawie właściwości chemicznych i fizycznych pędów jednorocznych, dwuletnich i czteroletnich w korze oraz pędów jednorocznych okorowanych i sa-mej kory oceniono przydatność drewna Salix viminalis do celów energetycznych   i przemysłowych. Skład elementarny, zawartość mikropierwiastków, popiół, cie-pło spalania i wartość opałowa wykazały, że nieokorowane drewno wierzby krze-wiastej może być stosowane w wytwarzaniu energii, celulozy i płyt.

Marek Juszczak: 
Badania laboratoryjne termicznej utylizacji odpadów drewna sosnowego w kotle grzewczym (ang.)

Termiczną utylizację przeprowadzono w kotłowni należącej do Politechniki Poznańskiej, Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza. Suche kawałki drewna sosnowego ( około 20-30 cm długości i 5-10 cm średnicy), były spalane w kotle grzewczym domowym o mocy 25 kW. Proces prowadzony był w dwóch etapach obej-mujących: pirolizę i spalanie gazu drzewnego w dyszy. Kocioł nie współpracował z za-sobnikiem ciepła. Pomiary prowadzono w całym okresie termicznej utylizacji, włączając początek i koniec, kiedy temperatura płomienia w dyszy i temperatura wody w kotle były niskie, a współczynnik nadmiaru powietrza za wysoki. W tych niestacjonarnych warunkach sprawność cieplna kotła została oszacowana na około 50 %. Następujące pa-rametry były mierzone i rejestrowane ręcznie co 3 minuty: strumień objętości i tempera-tura wody kotłowej, ilość ciepła pobieranego przez wodę kotłowa, aktualną moc cieplną kotła (wszystkie za pomocą ultradźwiękowego licznika ciepła), temperaturę płomienia 
w dyszy, temperaturę spalin, stężenie tlenku węgla, tlenku azotu, tlenu, współczynnik nadmiaru powietrza w spalinach w kominie (stosując termopary i analizator gazu z ce-lami elektrochemicznymi). Na podstawie wyników badań możliwe jest analizowanie za-leżności między mierzonymi wielkościami i ich wpływu na wartość stężenia tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach.

Mariusz Jóźwiak, Stanisław Proszyk, Witold Jabłoński:
Oddziaływanie mocznika na przebieg procesu utwardzania i stopień usieciowania klejowych żywic meleminowo-mocznikowo-formaldehydowych

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem mocznika na przebieg procesu utwardzania i stopień usieciowania klejowych żywic melaminowo-mocznikowo-formaldehydowych (MUF). Przebieg procesu utwardzania porównywano przy zastosowaniu analizy termicznej (DTA, TG i DTG); natomiast stopień usiecio-wania - na podstawie podatności na rozdrobnienie i odporności na wrzącą wodę utwardzonego w zróżnicowanych warunkach polikondensatu MUF.

Vadim Grigorievich Ulasovec: 
Wydajność materiałowa tarcicy obrzynanej z tarcicy nieobrzynanej przy zastosowaniu różnych metod przecierania kłód (ang.)

Na podstawie analizy porównawczej metod przecierania kłód stwierdzono, że wydajność materiałowa tarcicy obrzynanej z tarcicy nieobrzynanej pozyskanej w wyniku przecierania kłody równolegle do tworzących jest wyższa niż z tarcicy pozyskanej metodą przecierania równoległego do podłużnej osi kłody. Na różnice wydajności materiałowej tarcicy przy przerobie tarcicy nieobrzynanej wpływają również wymiary i kształt kłód, jednak wpływ ten nie jest duży. Różnice w wydajności tarcicy z kłód o kształcie stożka ściętego w porównaniu z wydajnością z kłód o kształcie ściętej paraboloidy nie przekraczają 1%. Przy przecieraniu kłód równolegle do tworzących zmniejsza się powierzchnia piłowania, jak również objętość trocin i zużycie energii pobieranej przez obrabiarki. Deski, wypiłowane wzdłuż zbieżystości kłody, są bardziej jednorodne jakościowo, mniej podatne na spaczenia i mają większą wytrzymałość na zginanie.

DONIESIENIA

Władysław Strykowski, Anna Lewandowska, Andrzej Noskowiak, Zofia Wawrzynkiewicz: 
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) w przemyśle drzewnym – możliwości i wyzwania

Przedstawiono możliwości środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w odniesieniu  do wyrobów, procesów, technologii i usług. Pokazano specyfikę przemysłu drzewnego w badaniach LCA. Zaprezentowano wybrane założenia, przyjęte 
w konstruowaniu zbioru danych dotyczących surowca drzewnego w  szwajcarskiej bazie Ecoinvent.

Sergiusz Subocz: 
Charakterystyka zasobów leśnych Białorusi

W artykule przedstawiono analizę stanu lasów Republiki Białoruś. Zawiera on charakterystykę zasobów leśnych zarówno z punktu widzenia struktury miąższościowej i wiekowej, jak również sposobu zarządzania i eksploatacji.

KOMUNIKATY

Przemysław Gaca: 
10. Międzynarodowa Konferencja “Indoor air 2005”

W dniach 4-9 września 2005 w Pekinie odbyła się 10 Międzynarodowa Konferencja na temat jakości powietrza wewnętrznego "Indoor Air 2005". Przedstawiono tematykę i aktualne problemy związane z jakością powietrza i klimatu wewnętrznego.