Właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) porażonego przez grzyby sinizny pierwotnej

Dostępne w czytelni.

Andrzej Fojutowski
Poznań, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2005
ISSN 0208-8436

1. WSTĘP 7
2. CEL I OGÓLNE ZAŁOŻENIA BADAWCZE PRACY 8
3. STAN ZAGADNIENIA 9
4. ZAKRES, UKŁAD I OMOWIENIE DOŚWIADCZEŃ, MATERIAŁY I METODY BADAŃ 18
    4.1. Zakres badań  18 
    4.2. Drewno stosowane w badaniach  18 
    4.3. Grzyby stosowane w badaniach  19 
    4.4. Przeprowadzenie doświadczenia i kontrola porażenia  21 
    4.5. Badane właściwości drewna i metody ich oznaczania  22 
    4.6. Opracowanie wynikow badań właściwości drewna  26 
5. WYNIKI BADAŃ I ICH OMOWIENIE 28
    5.1. Zmiany struktury drewna - oddziaływanie grzybów sinizny pierwotnej na drewno 28
    5.2. Barwa drewna wywołana dizałaniem grzybów 55
    5.3. Głębokość zasinienia drewna 55
    5.4. Higroskopijność  57 
    5.5. Nasiąkliwość 62 
    5.6. Wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu 62
    5.7. Wytrzymalość na zginanie wzdłuż włókien 78 
    5.8. Udarność 82 
    5.9. Moduł sprężystości postaciowej przy skręcaniu i logarytmiczny dekrement
          tłumienia drgań
88 
6. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA 97
7. WNIOSKI 110
8. LITERATURA 111
SUMMARY 118
SPIS TABEL 120